The Dutch have become cruel to cats

The headline is “1,000 feral cats shot in the Netherlands as more provinces consider a cull”. Over three and a half years about 1,000 feral cats have been shot in the provinces of Utrecht and Friesland in the Netherlands. These are the only two provinces where the shooting of cats is allowed. However, Zeeland and Groningen are thinking about following suit; hence the title.

Dutch cat
Photo: in public domain
Until September 7th I will give 10 cents to an animal charity for every comment. It is a way to help animal welfare without much effort at no cost. Comments help this website too, which is about animal welfare.

In Utrecht at least 316 cats were shot dead between early 2015 and the end of June 2018. The number is probably higher because the obligation to report shootings started in Jan 2017. In Friesland at least 728 cats were shot over the same period.

The culling of feral cats is to prevent disturbing the ‘ecological balance’. Meadow birds (godwits and lapwings) are the main concern in Friesland.

It is sad for me to hear that the Dutch have resorted to shooting feral cats. Nearly all online reports of shooting feral cats come from the US (which does not mean it does not happen elsewhere). Shooting feral cats provides a quick temporary fix, say experts. It is not a permanent or long lasting strategy because the killed cats are replaced by new, incoming cats.

The discussion in Holland on how to deal with feral cat predation on birds is the same as that which takes place in America. Feral cats threaten birds but shooting them is not a long-term solution. Efforts to stop irresponsible cat owners in Holland to microchip and not abandon cats have failed.

Shooting cats is a backward step. Other provinces in Holland, Noord-Brabant, Flevoland, Noord- and Zuid-Holland discontinued feral cat culling in 2016. Almost 3,000 feral cats were killed in Brabant between 2012 and 2016. These provinces prefer TNR. It is the only viable alternative. Although it is a process which does not satisfy bird lovers because the cats can continue to prey on birds until the colony has died out due to infertility. And the TNR programs are not widespread enough. Many people consider TNR ineffective. It’s effective if carried out effectively.

How do the shooters know for sure that they are killing feral cats? They don’t. Therefore pets are being shot. It surprises me that the representatives of these provinces have overlooked the practical issues and authorised crimes under animal welfare laws. A citizen of one of these jurisdictions should challenge the legislators in the courts in an application which argues that the law allowing the shooting of feral cats is unlawful for practical purposes.

Allowing the shooting of feral cats pleases hunters. They can legally obtain pleasure from a blood sport. One such person is 59-year-old Spierenburg. He says “you can forget everything here” when he is hunting feral cats on his hunting grounds. He’s hunting cats because he likes it. It makes him calm. On average he shoots one cat per day. He says that he shoots cats at a great distance. How accurate is he? How many cats has he injured but not killed? He says that it is up to the cats’ owners to make sure they are not shot.

He says that feral cats are harmful to biodiversity. He has no concern for the ethical issues of shooting cats that might be pets or the fact that feral cats should be pets and are there because of human irresponsibility. That’s shunted to the back of his mind. It’s less complicate that way. It is also cruel and immoral.

P.S.

  • The Netherlands has 2.5m house cats and between 135,000 and 1.2m feral cats.
  • This is a comment on news. I don’t simply recite news because there is no point in doing that.

IN DUTCH!

This is a Google translation:

De kop is “1.000 verwilderde katten die in Nederland zijn neergeschoten omdat meer provincies een uitval overwegen”. In de provincies Utrecht en Friesland zijn in de loop van drie en een half jaar ongeveer 1.000 wilde katten doodgeschoten. Dit zijn de enige twee provincies waar het schieten van katten is toegestaan. Zeeland en Groningen denken er echter aan om te volgen; vandaar de titel.

In Utrecht werden tussen begin 2015 en eind juni 2018 minimaal 316 katten doodgeschoten. Het aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat de meldingsplicht in januari 2017 begon. In Friesland werden in dezelfde periode minstens 728 katten doodgeschoten.

Het ruimen van wilde katten voorkomt het verstoren van de ‘ecologische balans’. Weidevogels (grutto’s en kieviten) zijn de belangrijkste zorg in Friesland.

Ik vind het jammer dat de Nederlanders hun toevlucht hebben gezocht tot het neerschieten van wilde katten. Bijna alle online meldingen van het fotograferen van wilde katten komen uit de VS (wat niet wil zeggen dat dit niet elders gebeurt). Wilde katten schieten biedt een snelle tijdelijke oplossing, zeggen experts. Het is geen permanente of langdurige strategie omdat de gedode katten worden vervangen door nieuwe, binnenkomende katten.

De discussie in Nederland over hoe om te gaan met roofzucht bij wilde katten is gelijk aan die in Amerika. Wilde katten bedreigen vogels, maar ze schieten is geen oplossing voor de lange termijn. Pogingen om onverantwoordelijke katteneigenaren in Nederland te stoppen om te microchippen en geen katten in de steek te laten, zijn mislukt.

Katten schieten is een stap achteruit. Andere provincies in Holland, Noord-Brabant, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland hebben in 2016 het wildkattenruimen stopgezet. Tussen 2012 en 2016 zijn bijna 3.000 wilde katten gedood in Brabant. Deze provincies geven de voorkeur aan TNR. Het is het enige haalbare alternatief. Hoewel het een proces is dat geen vogelliefhebbers tevredenstelt omdat de katten kunnen blijven prooien op vogels tot de kolonie is uitgestorven als gevolg van onvruchtbaarheid. En de TNR-programma’s zijn niet wijdverspreid genoeg. Veel mensen beschouwen TNR als ondoeltreffend. Het is effectief als het effectief wordt uitgevoerd.

Hoe weten de shooters zeker dat ze wilde katten doden? Dat doen ze niet. Daarom worden huisdieren doodgeschoten. Het verbaast me dat de vertegenwoordigers van deze provincies de praktische problemen en toegestane misdaden onder dierenwelzijnswetten hebben over het hoofd gezien. Een burger van een van deze rechtsgebieden moet de wetgevers voor de rechter dagen in een aanvraag die stelt dat de wet die het neerschieten van wilde katten toestaat onwettig is voor praktische doeleinden.

Het toestaan ​​van het fotograferen van wilde katten bevalt jagers. Ze kunnen legaal genieten van een bloedsport. Een dergelijke persoon is de 59-jarige Spierenburg. Hij zegt: “Je kunt hier alles vergeten” wanneer hij op zijn jachtterrein wilde katten jaagt. Hij jaagt op katten omdat hij het leuk vindt. Het maakt hem rustig. Gemiddeld schiet hij één kat per dag. Hij zegt dat hij op grote afstand katten neerschiet. Hoe nauwkeurig is hij? Hoeveel katten heeft hij gewond maar niet gedood? Hij zegt dat het aan de eigenaars van de katten is om ervoor te zorgen dat ze niet worden neergeschoten.

Hij zegt dat wilde katten schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Hij maakt zich geen zorgen om de ethische kwesties van het neerschieten van katten die huisdieren zouden kunnen zijn of het feit dat wilde katten huisdieren zouden moeten zijn en er zijn vanwege menselijke onverantwoordelijkheid. Dat is in zijn achterhoofd gerangeerd. Het is minder ingewikkeld op die manier. Het is ook wreed en immoreel.


Sources: src.nl (Google translated) and Dutch News.nl (in English).

[weaver_show_posts cats=”” tags=”shooting-feral-cats” author=”” author_id=”” single_post=”” post_type=” orderby=”date” sort=”ASC” number=”3″ show=”full” hide_title=”” hide_top_info=”1″ hide_bottom_info=”1″ show_featured_image=”1″ hide_featured_image=”” show_avatar=”” show_bio=”” excerpt_length=”” style=”background-color:HoneyDew; border:2px dotted darkgrey; padding:12px” class=”” header=”Associated pages (this is a selection. Please search for more):” header_style=”color:Indigo; font-size:130%;” header_class=”” more_msg=”” left=0 right=0 clear=0]

3 thoughts on “The Dutch have become cruel to cats”

Leave a Comment

follow it link and logo